မြန်မာ ဂျပန်

ဂျပန် းလုပ်ငန်းအတွက်နေထိုင်ခွင့်အရည်အချင်း

ဂျပန် နည်းပညာ၊ဝိဇ္ဇာပညာဗဟုသုတ၊နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လှုပ်ရှားရန်လိုအပ်ချက် ဂျပန် ဂျပန်နိုင်ငံရှိအစိ […]

ဂျပန် းလုပ်ငန်းအတွက်နေထိုင်ခွင့်အရည်အချင်း Read More »